Menu
Strona Główna
Servis
METAL - tech
CERAMIKI
ELASTOMERY
Materiały POWŁOKOWE
Materiały POMOCNICZE
Materiały POZOSTAŁE
Kontakt
 
Płatno¶ci & Dostawa
Cooki
 
 
 
"UNIREP- THORTEX - 3M molecular"
MATERIAŁY

Systemy naprawcze metalu
Systemy przebudowy inżynierii metalowej dostępne s± w szerokim zakresie w celu zaspokojenia wszystkich przypadków. Oferuj± one doskonał± przyczepność do wszystkich metali daj±c długotrwałe naprawy nawet przy najcięższych pracach. Po utwardzeniu, s± przydatne do obróbki mechanicznej i oferuj± szybki zwrot na skróceniu czasu przestojów. Gama materiałów UNIREP to materiały dwuskładnikowe; po dokładnym zmieszaniu obu komponentów w odpowiedniej proporcji, powstaje rodzaj pasty molekularnej, miękkiej i elastycznej, i przez to pozwalaj±cej na precyzyjne wypełnianie ubytków.

Ceramiczne systemy naprawcze
Ceramiczne systemy s± przeznaczone do odbudowy i ochrony składników podlegaj±cych erozji i korozję. Oferuj± one doskonał± odporność na ś¶cieranie,  odporność na uderzenia i odporne na szeroki zakres chemikali przemysłowych. S± idealne do odbudowy i naprawy mocno uszkodzonych obszarów maszyn działaj±cych w najbardziej agresywnych warunkach przepływu płynu.

Systemy naprawcze elastomerowe
Elastomerowe systemy naprawcze s± używane do naprawy i ochrony wszystkich czę¶sci elastycznych. S± one idealne do szerokiej gamy zastosowań, w tym: przeno¶śników taś¶mowych, uszczelki, rolki, gniazda zaworów, wirniki, dylatacji itp.

REMONTY STRUKTUR BUDOWLANYCH
Bazuj±c na bogatej gamie doskonałych materiałów do napraw i obudowy zniszczonych, ale także prezerwacji nowych struktur budowlanych, a także maj±c za podstawe szeroki zakres DO¦WIADCZEŃ ,  możemy przeprowadzić analizę potrzeb,oraz dokonać doboru technologii i materiałów praktycznie  do każdego przypadku koniecznej naprawy budynku, hali przemysłowej, mostu, tunelu czy innych struktur inżynierskich pozwala na to nasza wiedza techniczna i bogate do¶wiadczenie. Poniżej podajemy tylko kilka typowych rozwi±zań. 

Systemy ochrony przed korozją
PI-BETA PETROCHEMIE - Thortex posiada szeroką gamę systemów antykorozyjnych, które będą całkowicie modernizacji i zapewniają długotrwałą ochronę wszystkich powierzchni metalowych w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Typowe zastosowania to: konstrukcje stalowe i tarasów, rurociągi, zbiorniki, chodniki, maszyny itp.

Systemy ochrony podłóg
Zakres rozpuszczalników wodorozcieńczalnych powłok podłogowych epoksydowych oferuje długotrwałą ochronę. Te ceramiczne o wysokiej wydajności Podłogi oferują doskonałą odporność na ścieranie, odporność chemiczną i mogą być stosowane w sposób bezpieczny są przeciwpoślizgowe.

Powłoki odporne na chemikalia
System ochrony chemicznej oferuje długoterminowych rozwiązań w najbardziej agresywnych środowiskach przemysłowych. Wysokiej wydajności epoksydowe rozpuszczalnikowe powłoki są idealne do ochrony zewnętrznych stalowych i betonowych zbiorników przed korozją i chemiczne.

System ochrony ¶cianThortex has a unique line of Wall Protection Systems for indoor and outdoor environments.
Thortex ma unikaln± linię systemów ochrony ¶cienny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Our products can be used in hospitals, dietary, hotels, laboratories, pharmaceutical and manufacturing facilities, as well as working in or around food exposure.  Produkty mog± być stosowane w szpitalach, diety, hotele, laboratoria farmaceutyczne i produkcji urz±dzeń, a także pracy w lub wokół ekspozycji żywno¶ci. Thortex products are two-part, water based epoxy, and UV stable. Produkty dwuczę¶ciowe, epoksydowa na bazie wody i promieniowanie UV. When completed, these products will offer tile-like finishes that are easy to clean which helps eliminate mildew, fungus and bacteria. Po zakończeniu produkty te oferuj± płytki jak wykończenia, które s± łatwe do czyszczenia, który pomaga wyeliminować ple¶ni, grzybów i bakterii. Our products offer years of service for protecting wood, concrete, metal, and ceramic tile. Nasze produkty oferuj± lat służby zabezpieczaj±cej, drewna, metalu, betonu i płytek ceramicznych.

Systemy ochrony dachu
PI-BETA PETROCHEMIE - Thortex oferuje szereg atmosferycznych wysokiej wydajno¶ci powłok hydroizolacyjnych dla wszystkich rodzajów dachów, w tym: asfaltu, betonu, szkła, drewna, bitumu, azbestu, wszystkich metali, wełny mineralnej itp. System membrana elastomerowa na bazie wody oferuje długoterminow± trwało¶ć. Jest całkowicie odporne na ekstremalne temperatury i promieniowania ultrafioletowego. Słoneczna odblaskowa klasa jest dostępna dla obniżenia temperatury wewnętrznej.

Materiały uzupełniaj±ce:

Oferta na materiały:

Wzory ofert na wykonanie:

© Copyright Profesional Designers.